Blog

Bookmark Application me Visual Basic.NET

Sep 16 2014

Bookmark Application me Visual Basic.NET

Si te krijojme nje bookmark aplikacion me Visual Basic .NET 2008

Fillimisht hapni Visual Studio .Net 2008 -> Hapni nje projekt te ri dhe emerojeni :bookmark
Sikurse ne fig.1


Klikoni OK.

Kur te klikoni OK do te fitoni kete pamje :

 


 

Klikoni Toolbox dhe prej me drag & drop vendoseni ne dritare :

2 – LABEL

1 – TextBox

1 – Button

1 – ListBox

 

Tani do te merremi pak me dryshimin e vetive te ketyre veglave qe sapo I vendosem ne dritaren punuese :

 

Form1  Properties (Vetit) :

Text = Bookmark

FormBorderStyle = Fixed3D

ShowIcon = False

 

Label1 Properties :

Text = Bookmark

 

Label2 Properties :

Text = Bookmarked

 

TextBox Properties :

Name = txtbookmark

 

Button Properties :

Name = btnAdd

Text = Bookmark this

 

ListBox Properties :

Name = listbookmarked

 

Pasi te keni bere ndryshimin e ketyre vetive duhet te fitoni nje pamje te njejte si kjo ne fig.3

 


 

Tani qe e dizajnuar aplikacionin tone do te krijojme nje baze ne te cilen do ti ruajm bookmak-sat dhe gjithashtu nga e cila baze ne do te popullojme listboksin tone.

 

Hapeni Microsoft Access edhe krijoni nje baze te re te quajtur : bookmark.mdb

Kete baze ruajeni ne C:\Bookmark\bookmark.mdb

 

Pasi te keni krijuar bazen do te fitoni kete pamje :

 


 

Tani ne pjesen ku shktuan Click to Add klikoni nje here zgjidheni opsionin Text edhe shkruani Bookmark, ne fund shtyp enter.

Pasi te keni perfunduar kete me klikun e djathte siper Tabel1 shtyp Save edhe emertoni bookmark edhe kliko Ok. Tani databaza juaj do te duket keshtu :

 


 

Kur te keni fituar kete pamjen mbylleni  Microsoft Access .

 

Tani i kthehemi perseri aplikacionit tone :

Klikojme dy here ne shiritin e titullit te aplikacionit tone dhe fitojme kete pamje te kodit :

 

Public Class Form1

 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

 

    End Sub

End Class

 

Per lidhje me bazen ne si fillim do te importojme librarin qe na mundeson kete lidhje dhe siper Public Class Form1 :

 

Imports System.Data.OleDb

 

Pasi te keni importuar librarin OleDb posht Public Class Form1 do te deklarojme variablat:

 

      Dim con As New OleDbConnection

      Dim cmd As New OleDbCommand

      Dim rd As OleDbDataReader

 

Pasi  ti kemi deklaruar keto variabla ne do te shtojme brenda : Private Sub Form1_Load…

Metoden per te populluar listbookmarked me bookmark-et qe i kemi regjistruar ne bazen tone.

Kodi qe do te shtojme do te jete keshtu :

 

con.ConnectionString = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\Bookmark\bookmark.mdb"

        con.Open()

        cmd.Connection = con

        cmd.CommandText = "SELECT distinct Bookmark from bookmark order by Bookmark desc"

        rd = cmd.ExecuteReader

        Me.listbookmarked.Items.Clear()

        While (rd.Read)

            Me.listbookmarked.Items.Add(rd("Bookmark"))

        End While

 

        Me.listbookmarked.SelectedIndex = 0

        con.Close()

 

Ne kete kod tregojme  :

con.ConnectionString … -> Tregojme se provajderi i databaze menaxhment

sistemit eshte microsoft.jet.oledb.4.0 dhe me pase tregojme rrugen se ku eshte ruajtur databaza jone.

 

Pasi te jemi lidhur me bazen qe gjendet ne kete rruge edhe i perket ketij databaze menaxhment sistemi ne e hapim lidhjen me con.Open()

 

cmd.Connection = con  -> Tregojme qe komandat qe do ti japin do jene ne

lidhje me lidhjen qe e treguam me larte dhe qe e ruajtem ne variablen con.

 

cmd.CommandText… -> Ketu do te shkruajm SQL Kodin nga i cili do ti marrim

      vlerat prej bazes.

 

rd = cmd.ExecuteReader -> DataReader qe e kemi deklaruar ne variablen rd do

te mbushet me ekzekutimin e komandes qe e kemi dhene ne tekstin e komandes ne variablen cmd.

 

Me.listbookmarked.Items.Clear() -> E zbrazim listbookmakred qe ta mbushim

serish nga fillimi.

 

While (rd.Read)

Me.listbookmarked.Items.Add(rd("Bookmark"))

End While

Kjo me siper tregon qe per cdo rekord qe gjendet ne baze do te shtohet nje artikull ne listbookmarked nga fusha Bookmark qe ndodhet ne baze.

 

Me.listbookmarked.SelectedIndex = 0

con.Close()

Si perfundim ne listbookmarked nuk selektojm asnje artikull edhe e mbyllim lidhjen me bazen.


 

 

Kodi i kompletuar do te duket keshtu  :

 

Imports System.Data.OleDb

Public Class Form1

 

    Dim con As New OleDbConnection

    Dim cmd As New OleDbCommand

    Dim rd As OleDbDataReader

 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

 

        con.ConnectionString = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\Bookmark\bookmark.mdb"

        con.Open()

        cmd.Connection = con

        cmd.CommandText = "SELECT distinct Bookmark from bookmark order by Bookmark desc"

        rd = cmd.ExecuteReader

        Me.listbookmarked.Items.Clear()

        While (rd.Read)

            Me.listbookmarked.Items.Add(rd("Emri"))

 

        End While

        Me.listbookmarked.SelectedIndex = 0

        con.Close()

 

    End Sub

End Class

 

Tani do te kerkojme te regjistrojme nje artikull ne baze i cili me pas do te na paraqitet ne listbookmarked.

Klikojme dy here mbi Button-in qe e shtuam ne dritaren punuese edhe ne brendesi te kodit qe do na paraqitet te shkruajm :

 

con.ConnectionString = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\Bookmark\bookmark.mdb"

      con.Open()

      cmd.Connection = con

cmd.CommandText = "Insert into Bookmark (Bookmark) values('" & Me.txtbookmark.Text & "')"

      rd = cmd.ExecuteReader

      Me.txtbookmark.Text = ""

      con.Close()

      Form1_Load(sender, e)

 

Komandat qe jane me siper disa prej tyre i kemi sqaruar me siper, per dallim nga kodi me siper ketu ne tekstin e komandes, shkruajm kodin nga i cili do te regjistrojme ne baze dhe vleren qe do e marrim nga txtbookmark , pasi te jete rejistruar do ta zbrazim txtbookmark, mbyllim lidhjen me bazen dhe si perfundim e thirrim formen edhe njehere nga fillimi.


 

 

Pasi te keni shkruar krej kodin , kodi perfundimtar do te duket keshtu  :

 

Imports System.Data.OleDb

Public Class Form1

 

    Dim con As New OleDbConnection

    Dim cmd As New OleDbCommand

    Dim rd As OleDbDataReader

 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

 

        con.ConnectionString = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\Bookmark\bookmark.mdb"

        con.Open()

        cmd.Connection = con

        cmd.CommandText = "SELECT distinct Bookmark from bookmark order by Bookmark desc"

        rd = cmd.ExecuteReader

        Me.listbookmarked.Items.Clear()

        While (rd.Read)

            Me.listbookmarked.Items.Add(rd("Emri"))

 

        End While

        Me.listbookmarked.SelectedIndex = 0

        con.Close()

 

    End Sub

 

    Private Sub btnAdd_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAdd.Click

        con.ConnectionString = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\Bookmark\bookmark.mdb"

        con.Open()

        cmd.Connection = con

        cmd.CommandText = "Insert into Bookmark (Bookmark) values('" & Me.txtbookmark.Text & "')"

        rd = cmd.ExecuteReader

        Me.txtbookmark.Text = ""

        con.Close()

        Form1_Load(sender, e)

    End Sub

End Class

 

Kshuqe per ta testuar programin shkoni fillimisht regjistroni nje rekord ne baze dhe provojeni.

  • Enter your Name & E-Mail

  • Discuss with our team

  • Receive a good support