Blog

Laravel Presets - Frontend Developers

Apr 19 2018

Laravel Presets - Frontend Developers
Te gjithe Laravel developerat jane te familjarizuar tashme me verzionin 5.4 te laravel i cili gjate konfigurimit vjen bashk me nje vue.js skedar te inicializuar ne resources/assets/js/components.
Edhe ne laravel 5.5 ky opsion do te jete i integruar por ne do tju njohtojme me nje comand tjeter qe shfrytezohet per scaffolding (gjenerim i struktures dhe skedareve automatikisht) edhe ate artisan preset.

Laravel ka menduar edhe per te gjithe adhuruesit e React duke ju ofruar atyre ndryshimin e javascript libraris nepermjet komandes php artisan preset react, kjo do te ndryshoj konfigurimin nga Vuejs ne React dhe automatikisht do ta integroj ate ne laravel projektin tuaj.Example.js do te jete skedari i krijuar ne resources/assets/js/components

import React, { Component } from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

export default class Example extends Component {
   render() {
       return (
            <div className="container">
                <div className="row">
                    <div className="col-md-8 col-md-offset-2">
                        <div className="panel panel-default">
                            <div className="panel-heading">Example Component</div>
                            <div className="panel-body">
 I'm an example component!
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        );
    }
}

if (document.getElementById('example')) {
    ReactDOM.render(<Example />, document.getElementById('example'));
}

Gjithashtu adhuruesit e Bootstrap mund ta ruajn strukturen e bootstrap duke larguar Vuejs nepermjet php artisan preset bootstrap.Ne te njejten menyre mund te fshini te gjithe scaffolding duke dhene komanden php artisan preset none.


  • Enter your Name & E-Mail

  • Discuss with our team

  • Receive a good support